کارگاه مقاله نویسی فارسی و انگلیسی
کد دوره 009
روز 1396/06/31 الی 1396/06/31
ساعت 09:00 الی 17:00
نوع|دسته حضوری|دوره های آموزشی
مدرس دکتر سید حسن سید رضائی
محل برگزاری مجتمع یادمان
ظرفیت 45
هزینه
ثبت نام

قوانین :

قوانین و مقررات شامل بندهای یک تا سه می باشد

هزینه دوره 375000 تومان می باشد

1-ساعت حضور در جلسه بر اساس نام دوره شروع شده و حداقل تاخیر ده دقیقه قابل قبول می باشد

2- تارخ برگزاری دوره در صورت تغییر سه روز قبل اعلام می گردد قبل از شروع دوره حتما با دفتر قلعه زبان گیتی هماهنگ نمایید

3-هزینه واریز شده در خصوص دوره ی مورد نظر قابل برگشت نمی باشد