چاپ کتاب " انگلیسی برای دانشجویان کارآفرینی "

۱۳۹۶/۵/۹

چاپ کتاب " انگلیسی برای دانشجویان
کارآفرینی " توسط دکتر سید حسن سیدرضایی و دکتر زدی سادات سید رضایی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی