جدول نحوه امتیاز دهی به مدارک زبان در مصاحبه دکتری:

۱۳۹۶/۵/۹

همترازي نمرات آزمون هاي ملي و بين المللي زبان انگليسي