تحلیل سوالات بخش گرامر آزمون EPT مرداد ماه 1396

۱۳۹۶/۵/۲۹

تحلیل سوالات بخش گرامر آزمون EPT مرداد ماه 1396

کلیه سوالات بخش گرامر EPT مرداد ماه از مباحث مطرح شده در کلاس بود : گروه A

تطابق فاعل و فعل : 4 سوال (سوالات 26، 41، 48 و 59)
فعل اول و دوم : 5 سوال (سوالات 27، 58، 61، 63 و 64)
ضمیر موصولی : 3 سوال (سوالات 28، 35 و 49)
جمله واره : 2 سوال (سوالات 29 و 33)
صفت، اسم و قید : 6 سوال (سوالات 30، 32، 37، 40، 47 و 50)
کلمات قابل شمارش و غیرقابل شمارش : 3 سوال (31، 38 و 55)
جملات شرطی : 3 سوال (سوالات 33، 36 و 51)
حروف اضافه : 4 سوال (سوالات 34، 55، 62 و 65)
حروف ربط : 3 سوال (سوالات 29، 42 و 46)
صفت تفضیلی و عالی : 1 سوال (سوال 43)
جمله معلوم و مجهول : 3 سوال (سوالات 44، 45 و 53)
زمان ها : 3 سوال (سوالات 56، 57 و 60)